Εκτύπωση σε συσκευαστικές μηχανές διακεκομμένης λειτουργίας.
ΜΟΝΤΕΛΑ:

SWING 1.ie – Max. printing area: 32 x 50mm.

SWING 2.ie – Max. printing area: 53 x 90mm.