Σύστημα για περιμετρική επικόλληση σε ιδιαίτερα
λεπτά προϊόντα (δοκιμαστικοί σωλήνες)